Аудит франшизи: на що звернути увагу?

Аудит франшизи сьогодні є невід’ємною ланкою системи внутрішнього контролю більшості компаній-франчайзерів. Власники бізнесу розглядають аудит не тільки як ефективний інструмент виявлення проблем і слабких місць бізнесу, але і як необхідну умова для розробки пропозицій щодо його подальшого розвитку. У зв’язку з цим, багато компаній користуються послугами зовнішніх аудиторів та консалтингових компаній, щоб уникнути помилок або явного приховування інформації з боку зацікавлених співробітників.

Для коректної діагностики франшизи і отримання правильних висновків необхідно враховувати безліч чинників, які є елементами франчайзингової структури. Серед них зовнішнє середовище і частка ринку компанії-франчайзера, витрати, рентабельність діючої програми, кваліфікація персоналу, задіяного в розробці та просуванні франшизи, та інші важливі для специфіки конкретного бізнесу елементи.

Найбільш ефективними методами проведення аудиту є «занурення» в життя компанії, відвідування діючих франчайзі, отримання від них зворотного зв’язку по роботі з франчайзером. Невід’ємною частиною роботи аудиторів є вивчення наявних договірних, організаційних, звітних, управлінських документів.

Умовно аудит франшизи можна розділити на шість етапів:

Етап 1. Конкурентний аналіз франшизи.

Інформація про конкурентів дозволяє прогнозувати їх дії щодо зміни ситуації, розстановки сил, характер інвестиційної та маркетингової політики. Важливо провести аналіз всіх пропозицій продуктів-аналогів на ринку і оцінити місце власної франшизи серед них. Для цього аудитори повинні проаналізувати цілі найближчих конкурентів, їх поточний стан на ринку, можливі стратегії і потенціал, їх сильні і слабкі сторони.

Аналізуючи конкурентів, власник франшизи отримує відповідь на питання: «Що шукає кожен з конкурентів на ринку?» Цілі конкурентів формуються під впливом різних факторів: розмірів компанії, її історії, кваліфікації персоналу, фінансової ситуації. Знання цих нюансів дозволить відкоригувати дії по просуванню франшизи, ефективно і усунути її слабкі сторони.

Етап 2. Аналіз франчайзингового договору.

Договір повинен повністю враховувати і відображати франчайзингову політику компанії із дотриманням балансу інтересів сторін. На цьому етапі аудиту проводиться оцінка відображення у договорах всіх необхідних умов франчайзингових відносин, таких як умови передачі і використання інтелектуальної власності франчайзера, механізм контролю виконання стандартів франчайзі. У договорах повинні бути коректно прописані всі етапи співпраці між франчайзером і франчайзі, починаючи із підписання договору і закінчуючи умовами розірвання договірних відносин. Як показує практика – чим більш докладною буде договірна база, тим з меншою кількістю проблем зіткнуться партнери в ході роботи.

Цей етап також передбачає оцінку документального оформлення франчайзингових відносин на предмет їх відповідності чинному законодавству.

Етап 3. Аналіз структури витрат.

Після отримання даних про ринкову ситуацію і аналізу структури франчайзингового договору, наступним кроком буде аналіз структури витрат. Сюди входить аналіз існуючої структури і розміру платежів згідно франчайзингового договору, обґрунтованість витрат франчайзі з точки зору обсягу запропонованих привілеїв і послуг. Важлива частина аудиту – аналіз адекватності витрат франчайзера на підтримку і розвиток партнерської мережі. Дані, які отримані на цьому етапі, дають можливість оцінити конкурентоспроможність франшизи в цілому а також визначити пошук шляхів оптимізації та скорочення витрат.

Етап 4. Аналіз керівництв та інструкцій з ведення бізнесу.

Діагностика франшизи не буде повноцінною без аналізу всіх керівництв та інструкцій з ведення бізнесу, які отримує франчайзі після укладення договору. На цьому етапі аналізуються документи, які оформляють франчайзингові відносини: посібник з управління і ведення бізнесу (Business book, Franchise book, Операційний посібник), допомога по дотриманню фірмового стилю (Brand book), книга стандартів для співробітників (Handbook).

Від якості та повноти цих матеріалів залежить і якість тиражування бізнес-системи франчайзера. Оскільки ці матеріали є свого роду інструкцією по її експлуатації та ефективному застосуванню бізнесу, важливо отримати від аудитора експертну оцінку їх працездатності і рекомендації з доопрацювання.

Етап 5. Аналіз фінансових показників франчайзі.

Рентабельність бізнесу франчайзі прямо пропорційна ефективності франчайзингової програми. Фінансові проблеми франчайзі можуть бути викликані різними причинами, серед яких відсутність підтримки франчайзера на певному етапі роботи, брак маркетингової підтримки, необґрунтовані суми постійних відрахувань, а також розміру початкових інвестицій. Найчастіше погані фінансові результати виникають внаслідок некоректно прорахованих операційних витрат франчайзі. Аналіз фінансових показників франчайзингової програми виявить проблеми партнерських підприємств і допоможе зрозуміти причину їх виникнення.

Етап 6. Аудит систем маркетингу франшизи.

Аудит систем маркетингу – це, перш за все, аналіз цільової аудиторії, від якої залежить стратегія просування франшизи і успіх франчайзингової програми в цілому, а також аналіз використовуваних каналів просування франшизи і ефективності кожного з них.
Також на цьому етапі аудитор повинен провести аналіз сайту, рекламних та презентаційних матеріалів, що використовуються для просування франшизи і атестацію кадрів, задіяних в процесі просування.

Аудит франшизи може включати безліч інших аспектів, що впливають на ефективність франчайзингової програми. Так, для великих корпорацій це може бути аудит персоналу, що включає перевірку кваліфікації складу менеджерів, які беруть участь у розробці та просуванні франшизи, ступінь їх зацікавленості в проекті і персональної мотивації.

Що стосується вибору аудиторського складу – компанія може залучати як сторонніх експертів, так і може обійтися своїми внутрішніми ресурсами. У цих способів є свої переваги і недоліки.

Внутрішні фахівці компанії добре орієнтуються у бізнес-процесах компанії, але часто не знають специфіки та особливостей франчайзингового напряму. У зв’язку з цим допускають неточності не стільки в аналізі, скільки в рекомендаціях і наданих коригувальних діях за результатами перевірки. До того ж аудит, який проведений внутрішніми співробітниками, часто втрачає об’єктивність оцінки, тому значні недоліки існуючої системи можуть бути втрачені.

Цих проблем можна уникнути, звернувшись до незалежних консультантів, таких як Franchise Capital. Однак необхідно переконатися у кваліфікованості зовнішніх експертів, їхньому досвіді і відгуках інших компаній щодо якості їх роботи. Як вже було сказано вище, головна частина аудиту – розробка коригувальних дій і, при необхідності, внесення змін у загальну стратегію просування франшизи. Тобто дії і кваліфікація експертів будуть прямо впливати на результат аудиту і, як наслідок, на успішність розвитку бізнесу в цілому.

 

Наші контакти:  +38 067 500 26 86  |   +38 095 039 77 37  |  office@franchise-capital.com

Більше: Новини компанії  |  Календар заходів  |  Наш блог  |


* обязательные для заполнения поля.

×

* обов'язкові для заповнення поля.

×